AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Szellemi segítőink

Erre a kincsre eddig 17905 alkalommal voltak kíváncsiak.


A következő információk a szellem világ közléseiből származnak a Névtelen Szellem közlései alapján.

 

Az őrangyal

 

A 7. szféra típusa - az őrangyal géniusza! A 7. szférából már nincs testetöltés a Földön! Az őrangyalok az isteni kegyelem közvetítői, a bölcsesség - szeretet - és erő - kozmikus hordozói! Az emberiség vezérlő géniuszai nem öltenek testet, hanem a szellemi síkról vezetik az emberiséget! Minél magasabbrendő egy ember, annál erősebb a kapcsolata az őrangyallal. Vitathatatlan igazság, hogy Isten bölcsen, szellemileg célszerően gondolkozik, tehát Isten minden szellemlényt, fokozatával arányban álló feladattal bíz meg. Senkire nem bíz nagyobb feladatot, mint amelyet elvégezni képes! Viszont hozzá nem méltó, lényével arányban nem álló feladattal sem bíz meg senkit! Ez ésszerőtlen rendelkezés volna Isten részéről! Olyan volna, mintha egyetemi tanár kapna megbízást óvodai oktatásra. Tehát Isten senki képességeit sem alá, sem fölé nem értékeli! Vagyis minden szellemlényt fokozatával arányban álló feladatokkal bíz meg. Ebből következik, hogy az őrangyalok - ezek az emberileg megfoghatatlan, hatalmas géniuszok - nem csak egy ember vezetésére kapnak megbízást, hanem a fizikai sík fölött lebegve, emberek ezreit vezetik!

Az őrangyal géniusza, mint a Gondviselés által kijelölt szellemi hatalom - a reá bízott körzeten belül - mindenkinek sorsát isteni bölcsességgel, szeretettel és kozmikus hatalommal irányítja és ellenőrzi, akár tetszik ez nekünk, akár nem, akár tudomást szerzünk erről, akár nem, akár elzárkózunk előle, akár együttmőködünk vele, akár követjük lelkiismeretünk szavát, akár nem! A szellemi vezetés kegyelmi ténye alól sem kibújni, sem kicsúszni nem lehet! Ez nem volna szellemi érdekünk, sőt, egyenesen vesztünkre volna, mert a szellemi vezetés szabad akaratunkat igen messzemenő módon tiszteletben tartja, egyetlen célt szolgál, hogy minket, - a magasrendő elvektől elhajolt, a diadalmas szellemi életkörzetekből kiesett szellem-lényeket, szellemi moslékon tengődő tékozló fiúkat - visszavezessen a mennyei szférákba, a felfoghatatlanul boldogító létállapotokba!

Ha valaki ezekről nem akar tudni, és az evangéliumi elveket figyelmen kívül hagyva, következetesen alacsonyabbrendő elveket követ, saját érdeke ellen cselekszik! A felső szellemi vezetés végül is erősebb szenvedtető eszközökhöz lesz kénytelen nyúlni, hogy észretérítse, és a magasabbrendő létállapotokba visszavezethesse!

Az őrangyal géniusz megbízatása alá tartozik körzetében az egész ember-, állat-, növény- és ásványvilág sokmilliárd egyedének felépítése és vezérlése, az utolsó sejtekig tudatos ellenőrzése, és ezen egyedek fizikai, fluidáris és szellemi irányítása. Az utolsó sejtekig tudatos irányítás! Emberileg elképzelhetetlen, diadalmas élet!

Magasabb őrszellem

  Az őrangyalok seregei a még hatalmasabb őrszellem irányítása alatt mőködnek. Felülről kapják a magasabb szellemi irányítást, és egymáshoz kapcsolódva adják tovább az embereknek a magasabbrendő hatásokat!

Ami fényt, világosságot, szeretetet, erőt a szellem felülről, a magasabb szférákból kap, azt a vele azonos fokozatúakkal egybekapcsolódva, lefelé tovább kell sugároznia az alacsonyabb szférákba, hogy így a szeretet egyetemes törvénye által a legmélyebben lévő szférák szellemei is emelkedni tudjanak!

Az őrszellem, bölcsességének és szeretetének sugárzásában nemcsak többszázezres ember tömegeket vezet, hanem a hozzá tartozó egész fizikai és szellemvilágot is!

Az őrszellem géniuszának hatókörzetébe tartozik, "fénykúpjában" az egész ásvány-, növény-, állat-, ember-, és szellemvilág fizikai, fluidáris és szellemi vezetése, bölcsességgel, szeretettel és erővel való elárasztása. Az utolsó molekulákig, gondolatgyökökig való tudatos

 

Nemzeti géniusz

 

A szférákban felfelé haladva mind hatalmasabb és dicsőbb géniuszok következnek.

A krisztusi boldogságokkal telített, mérhetetlenül hatalmas őrszellemek, a még krisztusibb szellemlények, egy-egy nemzeti géniusz irányítása alatt töltik be feladataikat!

Amint Pál apostol mondja: Mindnyájan ugyanazon képmássá, krisztusi képmássá fogunk alakulni, dicsőségről-dicsőségre!

A nemzeti géniusz fénysugarában már százmilliós embercsoportok, nemzetek, birodalmak haladnak a fejlődés útján, a hozzá tartozó fizikai és -szellemvilág teljességével!

A fizikai, fluidáris és szellemi atomokig, vagyis gondolat-gyökökig - tudatos az ellenőrzés és vezetés!

Ebben a léptékben már ábrázolhatatlanul kicsivé váltak a százmilliós embertömegek, odaragadva a fizikai síkhoz, az anyaghoz! Közvetlenül szemlélhetjük, hogy milyen kicsivé zsugorodik az anyagi élet a szellemi életkörzetekkel szemben!

Tehát a kiépülő szellemi hierarchia a következő:

A fizikai síkon vezérelt százmilliós embertömegek és szellemi szférák fölött lebeg az őrangyalok vezérlő serege!

Az őrangyalok serege felett látjuk az ezeket irányító, még magasabb őrszellemek hálózatát!  És mindezeket szellemben és erőben összefogva, egységesen irányítja az ábrázolt legmagasabbrendő szellem: a nemzeti géniusz! Tehát közvetlenül látjuk, hogy a Gondviselés milyen csodálatos kiépítettséggel őrködik a szférák és az emberiség vezetésén! Azonban ez még mindig nem az egész Földre kiterjedő, átfogó vezetés, csak egyes nemzetek, és a hozzákapcsolt szférák szellemi vezetése!

A nemzeti géniuszok egész Földet átfogó valósága

A vastag kontúr jelenti a Föld felszínét.

Látjuk, hogy az előzőleg szemlélt, különböző fokozatú géniuszok hierarchiája milyen tökéletes terv szerint tartja szellemi vezetése alatt az egész Földet, az egész égitestet, összes szellemi szféráival együtt!

Látjuk, hogy a fizikai síkon mozgó emberi élet a fizikai sík vonalához, a föld felszínéhez, az anyaghoz tapadt. Az anyaghoz tapadt emberek milliárdjai - öt milliárd ember, az egész emberiség! - sőt, az alsó hat szellemi szféra is, melyből a testetöltések történnek, - a rajzon ábrázolhatatlanul kicsivé zsugorodtak össze, a Földet és szféráit vezérlő géniuszok arányai mellett!

Ezeket szemlélve kezdjük megsejteni, hogy a szellemi erő és hatalom milyen grandiózus aránya bontakozik ki a mind magasabbrendő szellemi életkörzetekben, a krisztusi elvekkel azonosuló, krisztusi boldogsággal telített géniuszoknál!

A rajzot szemlélve megnyugtató módon megbizonyosodunk arról, hogy a Gondviselés abszolút értelemben biztosítja az egész emberiség, és az összes szférák fejlődését!

Ez a szellemi vezetés védi a Földet és összes szféráit, egyrészt minden kívülről jövő, veszélyes kozmikus hatás ellen, másrészt megakadályozza minden földi, anyagi törekvésnek a kozmikus terekbe való kihatolását! Gondoljunk Madách: Az ember tragédiájának őrjelenetére!  Ez a csodálatos szellemi vezetés nem csak a szellemi szférákat és a fizikai síkon való, testetöltött életet vezeti, hanem ellenőrzése alatt tartja a föld mélyébe süllyedt, a legmélyebbre bukott életet is! Mert ne feledjük el, - a táblák sorozatán át szemléltük - hogy ha a szellem mind jobban eltávolodik az isteni akarattal való együttmőködéstől, a szellem erői állandóan sőrősödnek, - anyaggá tömörülnek! - és a szellem mozgása a folyton sőrősödő, szilárduló erőkben mind nehezebb lesz, mind sőrőbb, szennyesebb szférába jut! Míg végül, az ellentét elvébe való belemerevedéssel a föld mélyébe süllyed! Bekövetkezik a szellem éjszakája, melyben - Krisztus szerint - senki sem munkálkodhatik! Tehát bekövetkezik a krisztusi elvektől legmesszebb távolodott szellemállapot, a Föld mélyébe, - egy örökkévalóságra anyagba merevedett állapot, a szellem éjszakája, az ú.n. "örök kárhozat", - melyben, az Úr szerint, senki sem munkálkodhat!

A Szentírás csodálatos tömörséggel mutat rá a szellemi valóságra!            Azt mondja, hogy a Mennyország fent van, a Pokol lent van! Minthogy a Föld gömb alakú, és az emberiség a Föld felszínén él, tehát a "lent" fogalma mindenütt a Föld belsejébe mutat! Tehát a Pokol helye, - amely egyben kegyelmi hely - az égitest belsejében van a Szentírás szerint! 

A Föld mélyében befelé a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, a nyomás pedig mind nagyobb erővel tömöríti az anyagot! A Föld legmélyén hárommillió atmoszféra nyomás van, és kétmillió Celsius fok! Ebben a minden képzeletet felülmúló állapotban minden anyagszerkezet megváltozik - mondják a fizikusok. Az atomok elektronjai és protonjai irtózatos feszülések között összetolódnak, és a kárhozatba süllyedt szellemekből gonosz elveik atomilag kilazulnak! 

Az isteni tervben ezek a mindent felőrlő állapotok semmi más célt nem szolgálnak, mint azt, hogy a gonosz elveikkel eggyé vált szellemlényekből a szellemi salak atomilag kilazulhasson, és egy örökkévalósági ciklus leforgása után ezek újra fejlődhessenek!

Mindez az égitest szellemi fejlődését vezető géniuszok irányításával történik. Látjuk, hogy a mind hatalmasabb vezérlő géniuszok szellemi szeretetük hatósugaraival mind mélyebbre hatolnak a föld belsejébe, hogy a föld mélyében anyagba merevedett szellemeket élettel árasszák el, és szeretetük erejével kioldva azokat az anyag béklyóiból, a fizikai sík felszínére hozzák, ismét fejlődési lehetőséget nyújtva nekik!

Négy és fél milliárd, pontosan 4.600 millió! évig tartott anyagba merevedett erőinknek - a Föld anyagának - oldása, életre ébresztése, és 4.600 millió év után, 3 millió évvel ezelőtt, minket is innen emelt ki a kegyelem!

Az őrangyalok szellemi tekintete viszonylag kis mértékig tud a fizikai sík alá hatolni. Az őrszellemek tekintete, szeretetük ereje már sokkal mélyebbre hatol, ezt vizuálisan láthatjuk, míg a nemzeti géniuszok szellemi tekintetükkel, szeretetük fénysugarával, a legbelső magma kivételével - már áthatják a Föld mélyeit!

Bármennyire is teljesnek látszik a Föld szellemi irányítása, az egységes, a fő szellemi irányítás még hiányzik!

Pedig kell lennie egy legfőbb géniusznak, egy legfőbb szellemi irányításnak!

A legfőbb szellemi irányításnak egy még magasabbrendő, az egész Földet és szféráit átfogó géniusz isteni bölcsességében, szeretetében és kozmikus erejében kell nyugodnia!

  A Föld vezérlő géniusza

Az egész Földet, az összes szféráit vezérlő géniusz átfogja, magába zárja az egész Földet, összes szféráival és vezérlő hierarchiájával egyetemben, és ezt legfőbb szellemi irányításával vezeti!    ő a legfőbb garancia arra, hogy a Föld szellemi vezetése minden ponton a krisztusi elvek legmagasabb fokú betöltésével történjék!

Minden, ami a Földön, és a Föld szféráiban történik, az ő lényén belül van! Látjuk, hogy itt megfordult - elvileg - a helyzet. Neki már nem kell tudatának fénysugarát kivetítenie, mint az eddigi géniuszok tették! Az egész Föld és az összes szférák vezetése az ő lényében történik! Tehát megszakítás nélkül, állandóan, tisztán és világosan fekszik minden szellemi öntudatában! A Földön és a szférák összes pontjain egyidőben történő eseményeket egyidejőleg érzékeli, és legfőbb irányítással vezeti!

Az egész égitestet irányító, eme legfőbb géniusz hatókörzetébe tartozik: isteni bölcsességével, szeretetével és erőivel az egész Föld teljességének, -ásvány-, növény-, állat-, ember- és szellemvilágának, föld alatti és föld feletti szféráinak fizikai, lelki és szellemi egyensúlyban tartása és vezetése a szubnukleáris szintekig. Az elektronok, protonok belső szerkezetéig, a negatív végtelenségig - tudatos irányítás!

A fizikai és szellemi törvények beteljesedésének abszolút garanciája! Emberileg elképzelhetetlenül kiteljesült, diadalmas élet! Ez a dicső életkörzet, mely Isten fényében él és mőködik, az isteni bölcsesség, szeretet és erő emberileg felfoghatatlan mértékét birtokolja! Amint a Névtelen Szellem mondja:

Egy szellem, aki erőben, ragyogásban, képességben határtalan - mérhetetlen hatalmat jelent a Teremtettségben! Hogy a Föld, összes szféráival hogyan aránylik a Föld vezérlő géniuszának lényéhez, - gömbjéhez - ezt mi, emberek nem tudjuk!

A Föld vezérlő géniuszának lénye a Földhöz viszonyítva sokkal nagyobb! Látjuk, hogy lényében, - szellemi tudatában - a Föld és szférái kisebb teret foglalnak el, szellemi tudatát és erőit nem köti le oly mértékben, tehát szellemi tudatának sokkal nagyobb hányadával tud magasabb irányba fordulni! Mert ne felejtsük el, hogy a vezérlő géniuszok szellemi tudatuknak csak kisebbik részét foglalkoztatják a rájuk bízott, alacsonyabb fokozatú szellemlények vezetésével! Szellemi tudatuk nagyobbik része mindig felfelé, az őket vezető isteni géniuszok felé fordul, és veszi át a még magasabbrendő, üdvözítő hatásokat, isteni irányítást!

Nézzük, hogy mit mondanak a teozófusokő

 

őrangyalok:

 

 

A legtöbb vallás beszél az őrangyalokról, akik szükségben és gondban mellettünk állnak, és ebből a kereszténység sem kivétel. Azt a hihetetlen elképzelést próbálja elhitetni velük, hogy a Mindenható állandóan és szeszélyesen beavatkozik saját törvényeibe és határozataiba, és ezt méghozzá a teremtményeinek kifejezett kérése nyomán teszi, feltételezve ezzel, hogy ők jobban tudják, hogy mi a jó számukra. Ha ezt valaha is elhinnénk, akkor lehetetlen nem arra következtetni, hogy ilyen beavatkozás igazságtalan és részrehajló volna.

A teozófiában nincsenek effajta gondolatok, mert mi egy tökéletes isteni igazságban hiszünk, és felismerjük, hogy az ilyen beavatkozás csak akkor lehetséges, ha az illető az ilyen segítséget megérdemli. Akkor is csak közvetítés által, soha sem közvetlen isteni beavatkozás részeként. Nagyon sokan tudják közülünk, egyrészt tanulmányok, másrészt személyes tapasztalataik révén, hogy az emberitől fel, egészen az isteniig milyen sok lépcsőfok van. A régi hit az angyalokban vagy az arkangyalokban igazolást nyer azon tény által is, hogy ahogyan az emberiség alatt is van sok életbirodalom, ugyanúgy vannak magasabb fejlődési birodalmak felette is. Felettünk először is ott van az angyalok vagy dévák hatalmas országa, amely körülbelül annyival magasabban áll felettünk, mint mi az állatvilág felett. Az angyalok felett pedig mindjárt ott van az a fejlődési fokozat, amelyet arkangyalok, azaz Dhyan Chonok néven ismerünk, noha az elnevezések teljesen mellékesek. És így tovább megy fel a lépcső egészen Isten lábaihoz. Istentől a lábunk alatti porig minden fokozatos élet, hosszú létra, s abból az ember csak egy fokozat. Sok ilyen fokozat van alattunk, felettünk és közöttünk, és mindegyiket élőlények foglalják el. Valóban helytelen volt azt képzelni, hogy mi képezzük a fejlődés legmagasabb formáját, mi vagyunk a legtökéletesebb megnyilvánulás. Ha itt és ott, újra és újra, magasabbrendő ember jelenik meg köztünk, úgy ez a mi következő fejlődési fokunkra utal, és példakép is, melyhez hasonulni igyekszünk. Emberek, mint Krisztus, Buddha és sok más tanító, nagyszerő példaképek, akik felé törekedhetünk még akkor is, ha ebben a pillanatban is végtelen távolságban érezzük őket magunktól.

Amennyiben különleges beavatkozás történik az ember életébe, tekinthetjük-e az angyalokat, mint közvetítőkető - Néha talán igen, de csak nagyon ritkán. Ezeknek a magasabban fejlett lényeknek saját munkájukat kell véghezvinniük, mely a helyzetüknél fogva hatalmas világtervekkel függ össze, ezért alig van módjukban tudomásul venni a mi dolgainkat, vagy abba beavatkozni. Tudatlanságában az ember olyan rendkívül beképzelt, hogy azt hiszi, a világmindenség minden hatalma őt őrzi, s amint saját dőresége vagy tudatlansága miatt bajba kerül, azonnal az ő segítségére sietnek. Közben teljesen elfelejti, hogy ő, a neki alárendelt birodalmak számára nem szerepel áldást osztó előrelátóként, s hogy még megszokott útjáról sem hajlandó letérni, hogy pl. egy állaton segítsen. Néha inkább a hagyományos ördög szerepét vállalja, és féktelen rombolást visz véghez ártatlan és jóindulatú életük ellen csak azért, hogy kegyetlenségig lealacsonyodott vágyait kielégítse, és még ezt nevezi sportnak! Gyakran tart fogságban állatokat, és bizonyos mértékig gondoskodik is róluk, de csak azért, hogy jobban kiszolgálják őt és nem azért, hogy fejlődésüket elősegítse. Hogyan várhatja ezek után, hogy a felette álló lények legyenek vele annyira jók és törődjenek vele, mikor annyira távol van attól, hogy az ő alatta állókról messzemenően gondoskodjékő Elképzelhető, hogy az angyalok birodalma csak a saját dolgaival törődik, és rólunk annyi tudomást sem vesz, mint mi a fán ülő verebekről. Előfordul azért, hogy egy angyal felfigyel valamilyen emberi nehézségre, vagy gondra, és részvététől irányítva megkísérel segíteni éppen úgy, ahogy mi is segítünk egy bajbajutott állaton.

Mélyebb belátása azonban megértteti az angyallal, hogy egy ilyen közbelépés, ebben a fejlődési szakaszban, az esetek túlnyomó többségében inkább árt, mint használ. Az ősidőkben, amikor közülünk még senki sem volt képes tanítóként mőködni, gyakran észrevették elődeink, hogy emberfeletti segítséget kaptak, de most mikor már a gyerekcipőből kinőttünk, valószínőleg képesek kell legyünk arra, hogy saját magunk közül szolgáltassunk vezetőket és segítőket.

Létezik még egy kevéssé ismert birodalom is a természetben. Ez a tündérek és a természetszellemek világa. Itt is megőrzött a néphit olyan teremtményeket, melyek a tudomány számára ismeretlenek. Még ma is említik őket olyan nevek alatt, hogy koboldok, törpék, bokkányok, najádok, szilfidek stb. Kevés olyan ország van, melynek népmeséiben ne szerepelnének ilyen lények. Ezek asztrális vagy éterikus testtel rendelkeznek, s ezért néhány ritka esetet leszámítva láthatatlanok is az ember számára. De inkább elkerülik az emberek jelenlétét és szomszédságát, mert taszítják őket a szenvedélyek, a vad kitörések, a mohóság, s ezek miatt az emberi tulajdonságok miatt inkább magányos helyeken tartózkodnak. Hegyi pásztorok vagy a természetben élők észlelik néha őket, akik távol élnek az emberek nyüzsgésétől előfordul, hogy egy ilyen lény vonzódást érez egy-egy ember iránt, és vállalja a segítő szolgálatot, mint ahogy ezt a német történelem mondái, és a skót fennsík népmeséi hirdetik. Szabályszerően azonban alig várható el értelmes segítségnyújtás ezen lények részéről.

 

Mennyei világ:

 

A földi életében az ember a szenvedélyei és vágyai által asztráltestben kell éljen, és abban kell élnie asztrális létezése folyamán, amely idő jellemének megfelelően boldog vagy nyomorúságos. Most, a tisztítótőz véget ér, mivel az ember alacsonyrendő természete kiégett, és most már csak a magasabb, finomabb gondolatok maradnak meg, azok a nemes és önzetlen aspirációk, amelyeket földi élete alatt árasztott ki. Ezek a gondolatok köréje győlnek, és egyfajta burkot képeznek körülötte, amelynek segítségével majd képessé válik abban a finomabb anyagban bizonyos típusú rezgésekre reagálni.

 

Ezek az őt körülvevő gondolatok azok az erők, amelyeket a mennyország gazdagságából merít, s amelyek mint valami végtelen kiterjedéső tárházban állnak rendelkezésére, amelyből éppen azokat a gondolati erőket merítheti, amelyeket a fizikai és asztrális világban ő maga hozott létre. Vonzódásainak és odaadásának magas színvonala meghozza a gyümölcseit, hiszen minden eddigi önzés a földi vágyak birodalmában maradt.

Mindaddig, amíg az ember tudata a fizikai és az asztrálvilágra van összpontosítva, addig az az energia nem tud rá hatni. Ahogy azonban átmegy a mentális világba, mint készen álló zsilip nyílik ki, és megkezdheti tevékenységét. Ezáltal eleget tesz a tökéletes igazságszolgáltatásnak, mert ha a mi szemszögünk szerint alacsony földi világunkban az önzetlenség nem is érhette el célját, és látszólag minden hiába volt, mégsem vész el soha semmi.

 

Sokféle lakhely:

 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az átlagember lelke fejlődési fokozatainak még csak a kezdeténél tart. Az ember megtanulta aránylag könnyen használni a fizikai testét, s még asztrális testében is elég szabadon mőködik, noha ritkán képes arra, hogy e tevékenység emlékét átvigye fizikai agyába. A mentális teste azonban semmi esetre sem vált lényének hordozójává, mert nem tudja úgy használni, mint az alsóbb testeit, nem képes benne mozogni, utazni, továbbá mentálteste érzékeléseit sem képes a normál módon információk vételére alkalmazni.

Ezért nem is gondolhatjuk, hogy ez a test élénk tevékenységben van vagy képes szabadon mozogni, mint ahogy az az asztrális szinteken történik. Állapota itt főleg a befogadás. Külvilági kapcsolatai rendkívül korlátozottak, mivel azok csak a saját ablakain keresztül jöhetnek létre. Igen magasan fejlett szellemnek, és szinte emberfeletti módon megvilágosodott lénynek kellene lennie annak, aki ezen a síkon teljes képességeit kibontakoztathatná. Teljes tudatossággal kellene rendelkeznie ahhoz, hogy mentális eszközét szabadon használja, ahogyan egy átlagos ember a fizikait, s ezáltal a tudás óriási területei állnának nyitva számára.

 

Említettem már, hogy miképpen veszi az ember körül magát a saját gondolatképeivel. Ezen a szinten tehát magában a gondolatok otthonában vagyunk, s az előbb említett mindkét pontnál ez rendkívül fontos. Itt már élő erők veszik körül az embert, továbbá ennek a szintnek hatalmas angyali lényei, amelyek különböző rendjei rendkívül fogékonyak az ember bizonyos aspirációikra, melyekre készségesen reagálnak is. Az ember gondolatai és vágyai persze azon alapulnak, amit a földi életében előkészített.

 

. Ezen a síkon azonban megvalósul a gondolat, és a csalódás ki van zárva. Ugyanez az igazság érvényes minden gondolat irányzatra úgy, hogy valójában az öröm és tanulás végtelensége van messze azon túl, amit itt lenn véges elménkkel felfogni képesek vagyunk.

 

 

Égi barátaink:

 

Egy halott barát, rokon szelleme egyidőben több helyen is jelen lehet, és figyelemmel kísérheti földi tevékenységünket. Meghalt barátaink képesek a krisztusi szeretet nevében figyelemmel kísérni lépeinket, és segítő üzenetek küldeni a számunkra, ezzel is segítve a szellemcsoport munkálkodását. A segítés nagyban függ meghalt barátaink, szeretetteink

Egó-jától, fejlettségétől.

 

A legnagyobb segítséget tehát közvetlenül saját szellem – ember testvéreinktől kapjuk, ők segítenek láthatatlanul minden nap, és ők vannak közvetlenül velünk. Így fonódik össze láthatatlanul egy közös munkában a szellemvilág és a földi világ élete!

 

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-02-04


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 4.3   (6 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
1 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Megszállottság

Olyan átmeneti vagy állandó személyiség változás, vagy személyiség csere, amit nem szőkítünk le az illető agyi vagy a tudati problémáira, vagy két ember közötti telepatikus kapcsolatra, hanem egy másik „dimenzióból” való ráhatásként kell értelmeznünk.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu