AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Árnyak könyve

Erre a kincsre eddig 13812 alkalommal voltak kíváncsiak.


Tündérboszorkány? Boszorkánytündér? Wicca!

Minden nép mesevilágában ismert a boszorkány alakja, a manók, tündérek, varázslók, törpék, farkasemberek és más csodálatos lények társaságában. A hozzáfűződő képzetek azonban messze eltérhetnek attól a sztereotip képtől, ami általában a mi kultúránkban a boszorkány alakjához kapcsolódik. Számtalan tévhit rakódott rá az évszázadok során, szoros összefüggést mutatva az ősi asszony, a pogány, teremtő, gyógyító ősanya-alak mélybe ásásával, elrejtésével, megtagadásával. A nyugati kereszténység térhódításával a korábbi, pogány kultúrák elemei többnyire nemkívánatossá váltak. Az egyház igyekezett nem venni róluk tudomást, vagy ami még rosszabb, tűzzel-vassal próbálták a régi kultikus elemeket kiirtani, a szó legszorosabb értelmében. Általában jellemző, hogy az ősi mítikus elemek kettős természetéből lefaragták a "rosszat", megtagadták a bennük rejlő földies jelleget, és valami elvont eszményképpé transzformálva a földből gyökerestül kitépve az ég felé emelték az ősi alakokat. A nyugati kereszténység szimbólumait, Szűz Mária alakját, a Szentháromságot, a keresztet is csak akkor érthetjük meg igazán, ha visszanyúlunk az elfeledett gyökerekhez, az ősi idők homályába.

A lélek sem tűri hosszú távon az elfojtást, zabolátlan, ősi természetének megtagadását. Előbb-utóbb mindig valamilyen módon megtalálja a felszínre vezető utat, egy csendes kis csermely vagy elementáris erejű vulkánkitörés formájában - az elfojtás súlyosságának arányában. Hasonlóképp működik ez "nagyban" is: az emberiség kultúrtörténetében végig megfigyelhető ez a jelenség. Így tehát az ősi értelemben vett "boszorkányság" is képes volt fennmaradni évszázadokon keresztül - ha rejtve is, és az utóbbi évtizedekben újra felszínre törni, az archetípusokra jellemző elemi erővel. Az ősi pogány idők boszorkányai éppolyan összetett alakok, mint bármely ősi archetípus: nem osztályozhatók "jóra" és/vagy "rosszra".

A mai idők wiccái az ördöggel cimboráló, seprűnyélen lovagló, rontást hozó boszorkányok kompenzációi jungi értelemben. Eredeti értelmében a tündér és boszorkány manapság oly ellentétes sztereotípiái egyáltalán nem váltak külön: a gyógyító, termékeny ősanya archetípusban minden aspektusuk megtalálható. Mindezt szinte kézzelfoghatóan érzékelhetjük, ha figyelmesen megvizsgáljuk az ősi népmesék, archaikus mítoszok, pogány elemeket őrző néphagyományok, valamint a középkortól egészen az újkorig fellelhető boszorkányperek tarka szőttesét.

A tündérek/boszorkányok legtovább és legtisztább formájukban a Balkánon, Szicíliában, Írországban és Skóciában maradtak fenn. - Itt hadd jegyezzem meg, hogy a "boszorkány" szó angol megfelelője, a witch sőt maga a wicca szó is a bölcsességet jelentő wit tőből származik.

A wicca lényege tehát: ősi, megbonthatatlan kapcsolat a természet ősi szellemvilágával, az erdők, mezők, folyók isteneivel, mítikus lényeivel. A wicca gyógyító személy, a szó legátfogóbb értelmében. Ismeri a gyógyító növények, ásványok titkait, a mágikus eszközöket. Ismeri a gyógyításra legalkalmasabb időpontokat, követve a természeti ciklusok rendjét. A wicca az őskori Európa mágikus termékenységkultuszának egyenes folytatása. Ősi istenük a szarvakat viselő kelta Cernunnos vagy görög Pan - valószínűleg őt azonosították később rosszhiszeműen az ördöggel. Ma inkább minden asszony archetípusa, a Nagy Ősanya, a Nagy Istennő (Dea Magna), a Földanya, (Gea vagy Gaia), a Holdistennő-hármasság (Selene, Diana, Luna) áll a kultusz középpontjában.

A wicca legfőbb törekvése egybeesik a jungi individuáció fogalmával: célja az emberben rejlő "mágikus" képességek újraélesztése, a legkülönfélébb okkult, metafizikai, vallási irányzatok évezredek során összegyűjtött tapasztalatai és jól kidolgozott módszerei alapján. A wiccát tanulmányozva találkozhatunk az ókori misztériumvallások bevatási rítusaival, keleti önfejlesztő "módszerekkel", a természeti népek samanisztikus praktikáival, mágikus és okkult elemekkel egyaránt. Szoros kapcsolatot mutat a tao, a zen és a szufi hagyományokkal. A wicca holisztikus szemléletet nyújt, óvakodik mindenfajta dogmatizmustól. Mindezekből következik, hogy nemcsak nő lehet wicca, nincs semmiféle nemi, faji, életkori megkülönböztetés. A wicca másik elnevezése, a "zöld boszorkány" arra utal, hogy elválaszthatatlanul szoros kapcsolatban áll a természettel, saját önvalójával és az egész külső-belső természettel egyaránt. Célja a harmónia újrateremtése az egyes emberekben is, környezetében is, tulajdonképpen univerzális szinten.

A legfontosabb cél pedig elsősorban az alapvető félreértések eloszlatása, és nagy vonalakban a wicca bemutatása. A témához kapcsolódó irodalomjegyzék, linkgyűjtemény azoknak segít, akik a rövid bevezető után alaposabban szeretnének elmélyedni a témában.

Tündérek...


(Good People, Wee Folk - Jó nép, parányi nép)
A Brit-szigetek, különösen az ír tájak elképesztően sokféle meselényt, csodalényt rejtegetnek. Általános elnevezésük az "apró nép" (wee people) egyfajta babonás félelmet mutat, szoros összefüggésben a névmágiával: ha nem nevezzük oket konkrét nevükön, akkor nem vonjuk magunkra a haragjukat, békességben élhetünk velük, számíthatunk segítségükre.
Ha az ír, brit-szigetek-béli tündérvilágot szeretnénk megismerni, azonnal felejtsük el a bennünk élo sztereotíp tündér-képet: a légies, bájos, jóindulatú "Barbie-babát", aki könnyű pillangószárnyakon röpköd, mindig mosolyog és icipici varázspálcájával azonnal a bajba jutottak segítségére siet.
Némelyikük inkább a Grimm-mesék Biribandi alakjára emlékeztet: a mérges kis törpe, akit a jószívű novérek kiszabadítanak, amikor szakálla beszorul egy félbevágott fatuskóba, és hosszas veszekedés, kiabálás, bosszankodás után végül kénytelen-kelletlen megmutatja a kincs rejtekhelyét a lányoknak, valamint a jóképű királyfi is felszabadul a gonosz varázslat alól, mely medveborbe bújtatta ot a kis gonosz törpe jóvoltából. Az ír leprachaunok többnyire hasonló termetűek, bár germán rokonaiknál kedélyesebbek, vidáman csilingelve javítgatják icipici csizmácskáikat egy fa alá rejtozve, és az ügyes szerencsés legények foglyul ejthetik oket, ily módon rábírhatók arra, hogy kincsek rejtekhelyéhez vezessék el fogvatartójukat, akinek egyébként is minden parancsét teljesítik Csakhogy résen kell ám lenni velük, mert könnyen kereket oldanak, s akkor bottal üthetjük a nyomukat.
Számtalan elnevezésüktől most eltekintek, egy külön fejezetet töltene meg részletes ismertetésük. Maradjunk a faery, faerie gyűjtőnévnél. A szó valószínű etimológiája: latin Fata (Sors)- istennő, ebből az ófrancia fay (tündér) és faerie (varázslat, bűbáj).

Lakóhelyük többnyire a föld belsejében rejtőzik, jellegzetes tündérútvonalak, tündérösvények mentén, - melyeket célszerű elkerülni - jellegzetes tündér-boszorkánynövények közelében. (Galagonya, kökény, mogyoró). Akkor rejtőztek a föld alá, mikor a szigetet elfoglalták az ír oslakók. Az akkori tündérek óriás termetűek voltak, mára azonban törpévé zsugorodtak. Más nézetek szerint mindenféle méretben elofordulnak, mákszem nagyságú lénytől kezdve egészen óriásiak is lehetnek. Ma is a sidhe nevű üreges dombokat lakják, nevük is ez. Kihalásuktól nem kell félni, lévén hogy halhatatlanok. Igen összetartóak, bizonyos jeles éjszakákon szívesen kelnek útra, hogy meglátogassák távol élo rokonaikat. Ilyenkor ajánlatos félrehúzódni az útjukból, messze elkerülni a tündérgyanús vidékeket, dombokat, a nyílegyenes ley-vonalakat. Más legendákban a tündérek birodalma őseink sírjain át közelíthető meg.
Bizonyára felesleges hangsúlyozni, hogy minden nép mitológiájában, mesevilágában, kultuszaiban fellelhető néhány azonossága: a beavatás, átlényegülés, a szellemvilággal való találkozás nélkülözhetetlen eleme az alászállás, a föld mélyébe jutás, ahol egy csodálatos, sosem látott pompás birodalom vár ránk, ha elvégezzük a ránk szabott megpróbáltatásokat, ha kiálljuk a meghatározott mágikus számú (3, 7 vagy 12) próbát. Csak el ne felejtsünk utána visszatérni a földi világba...

A wicca istenképe

(wicca teológia)
A taoistákhoz hasonlóan a wicca-hit szerint is egy nemek fölötti, megnyilvánulatlan isteni ősprincípium polarizálódott, nőként (jinként) és férfiként (jangként) jelent meg az univerzumban. Épp ezért kultuszuk középpontjában egy egyenrangú isteni pár áll. E pár megnyilvánulása végtelenül sokféleképp jelenik meg a különféle népek mitológiáiban, de lényegükben azonosak. A mai kultusz követői mégis inkább a Nagy Istennőt tisztelik elsősorban, ennek oka a kompenzációra való törekvés, az évszázadok óta tartó maszkulin egyistenhit ellensúlyozására.
A kései neolitikum idején Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten meglehetősen homogén vallási rendszer uralkodott, középpontjában a mindenható anyaistennővel. Mint tudjuk, e korban mindenfelé matriarchátusi rendben éltek az emberek. A fennmaradt kultikus tárgyakból következtethetünk az akkori anyaistennő jellegére. Fő attribútuma a termékenység.
Később az első földmuves népek letelepülésekor a termékeny Földanya-kultusz került előtérbe. Gaia istennő újra feléledt mai kultúránkban, jelezve a veszélyt, mely nemcsak magát a Föld bolygót, hanem egész létünket fenyegeti a környezeti pusztítások tarthatatlansága következtében.

Legfőbb istenek
Cernunnos
Pan
Magna Mater
Gaia, Gea

Holdistennő-hármasság:
Selene
Luna
Diana

A mágikus eszközök

használata egyrészt feltételes, nem kötelező érvényű, másrészt szabadon bővíthető vagy szűkíthető, saját belátás szerint. Minden eszköz spirituális jelkép is egyben, ezért érdemes meditációs kapcsolatba lépni velük, s így eldönteni, mire van szükségünk közülük valójában. Mindegyik eszköz vezető, a tulajdonos pszichikus energiájának, akaratának közvetítőeszköze - ahogyan a vörösréz jól vezeti az elektromos energiát.Ezért a pszichikus energia fejlesztése nélkülözhetetlen, enélkül az eszközök csak üres tárgyak, a velük való próbálkozás üres hókusz-pókusz marad. A pszichikus energia fejlesztésére számos módszer áll mindenki rendelkezésére, egyik sem több vagy jobb a többinél, mindenkinek magának kell rátalálni a neki leginkább megfelelő módszerre, esetleg váltogatni őket.
ATHAME
A fekete markolatú boszorkánytőr. Más néven: Seax, Bolline. 5-6 inch hosszú, kétélu. Mágikus köröket jelölnek ki vele. A tulajdonos energiáját közvetíti, összpontosítja akaratát.
OLTÁR
ARISZTOTELÉSZI ELEMEK
Az oltáron elhelyezett szimbólumok:
Pentagramma vagy pentákulum
a Föld és a földies tulajdonságok szimbóluma: stabilitás, testi egészség, anyag, gyakorlati dolgok. Helyettesítheti egy tál só vagy föld.
- Végzetes és sajnos gyakori tévedés a pentagrammát sátánista jelképnek vélni. A wiccának semmi köze a sátánizmushoz, ez már csak azért is agyrém, mert a sátán a kereszténység fogalomkörébe tartozik, a wicca tanai pedig ennél jóval ősibbek. A csúcsával felfelé fordított pentagramma az individuációt jelképezi. Ennek lefelé fordított változatát használják jelképül a sátánisták. A csúcs olyankor lefelé mutat, a sötét erők felé - ez további magyarázatot nem igényel.
CSENGŐ
a Levegő és légies tulajdonságok szimbóluma: kommunikáció, vitalitás, intellektus, megértés.
- Gyertya, mécses
a Tűz és tüzes tulajdonságok szimbóluma: akarat, transzmutáció, életerő, hatalom
- Egy kehely víz
a Víz és vizes tulajdonságok szimbóluma: megtisztulás, regeneráció, érzelmek
- Kvarckristály
a Szellem (Spiritus) és tulajdonságainak szimbóluma: befejezés, tökéletesítés, összegzés, egyensúly, megvilágosodás, örökkévalóság
KEHELY
Más néven serleg, tál, üst. Áldozati edény.
KÖTÉL
Zsinór, cingulum, drótkötél. A boszorkánykör sugarának kimérésére, kötésekre.
FÜSTÖLŐ
A rituálék során.
ÁRNYAK KÖNYVE
BURIN
Kisebb, fehér markolatú réztőr, növények begyűjtéséhez és más célra, kivéve a mágikus szertartásokat, ahol az athame használatos. A gardneri irányzat tiltja az athame használatát bármilyen más célra a mágikus rituálén kívül.
PÁLCA vagy BOT
Mágikus célra.

WICCA KISLEXIKON


Ásványok Coven:
Esbat:
kisebb boszorkányünnepek, a hold fázisainak megfelelően.. Ld. még: Sabbat, és mágikus kör.
Gyógynövények
Individuáció:
Kompenzáció:

Tudjuk, ha a lélek egyfajta alapszükségletét elfojtja, akkor az valamilyen módon kiegyensúlyozásra tör, a másik aspektus erőteljesebb hangsúlyozásával. Ez többnyire az álmok, fantáziák tanulmányozásával fejthető meg. Például aki túlzottan az elmélet, a tudatosság felé fordul, azt könnyebben lephetik meg számára érthetetlen, megmagyarázhatatlan, misztikusnak tűnő képek, történések, jelentőségteljes álmok. Ellenben aki túlzottan belefeledkezik az álmok világába, az előtt "elhallgatnak" az álmok, semmitmondóvá válnak, így figyelmeztetve a lelket arra, hogy ideje lesz visszatérni az út közepére, közelíteni a tudatosság felé. Családoknál is megfigyelhető: ahol az egyik szülő túl szigorú, általában a másik szülő túlzott engedékenységgel próbálja kompenzálni a megbomlott egyensúlyt, és viszont. - Ez a jelenség a természetben bárhol érvényesülhet.
Ley-vonalak:
Mágia:

Az elmúlt korok emberei együtt éltek a természettel, minden ízükkel követték annak ritmusát, érzékelték az örök körforgást. Az évszakok váltakozása szerint négy részre osztották az évet a két napéjegyenlőség és a két napforduló szerint. Őseink hite szerint az évszakválasztó határnapok és a négy kozmikus fordulónap mágikus erőkkel bírtak, ezért e napokon elsősorban a bőséges termés érdekében áldozati szertartásokat mutattak be az isteneknek, rituális táncokkal ünnepeltek, változatos módokon teremtettek kapcsolatot a mágikus erőkkel, isteneikkel. Bizonyos pricípiumokhoz való hűség, és az akarat bölcs irányítása a kívánt cél felé. Wicca-hit szerint a mágikus tett következménye háromszorosan száll vissza a "feladó" fejére, ezért igen körültekintőek a mágia alkalmazásában. (Folyt. köv., egész oldalas)

Sabbat
A kerék

A nyolc legfőbb naptári ünnep minden kultúrában megtalálható, koroktól, földrajzi távolságoktól függetlenül. Érdekes és izgalmas kaland összehasonlítani őket.
A kelta ünnepek
(Vegyük figyelembe, hogy a kelták mindig napnyugtától napnyugtáig számítottak egy napot. Ezért ünnepeik is a megadott nap előestéjén kezdődtek.)
- Samhain - a kelta újév, az ősök, az alvilági szellemek ünnepe (november elseje)
- Yule - a Napisten újjászületése (téli napforduló)
- Imbolc - a növekvő fény, megtisztulás ünnepe (február elseje)
- Ostara - az ébredő természet, a tavasz ünnepe (tavaszi napéjegyenlőség)
- Beltane - virágbaborulás, lombok, szerelem, isteni nász ünnepe (május elseje)
- Litha, Midsummer - a Napisten és Földanya nászünnepe (nyári napforduló)
- Lugnasadh, Lammas - gabona, aratás, új kenyér (augusztus elseje)
- Mabon - betakarítás, szüret, a nagy nyári munkák befejezése fölötti elégedettség, harmónia, egyensúly (őszi napéjegyenlőség)

Mindennapi Wicca

(Scott Cunningham: Élő Wicca)
Még ha nem is gyújtunk gyertyákat, nem húzunk varázsköröket, akkor is élhetünk Wicca-módon. Az életünk önmagában is az Istennőnek és az Istenségnek szentelt rituálénak tekinthető. Mégis sokaknak okoz nehézséget hétköznapi életük spirituális természetének felfedezése. Elkábulunk a szmogtól, felületes szórakozásainktól, társadalmi csapdákba esünk, otthoni életünkben és munkahelyünkön egyaránt, mélybe húznak a számlák és egyéb köznapi tényezők, amíg csak föl nem tesszük a kérdést: vajon érzünk-e egyáltalán valamit spirituálisnak? A megoldás nem kifejezetten spirituális: lényege, hogy a pusztán fizikai erőkre és tárgyakra irányított fókuszt finoman áthelyezzük a mindenségben rejlő, lényegi, spirituális természetre. Így akár a mosogatás is spirituális élményforrássá válhat: a víz elemi erejének megtapasztalásával. A munkavégzés kiváló lehetőség a többi ember energiájának átérzésére. Az udvar takarítása fontos leckéket tanít nekünk az évszakokról. A tanulás, iskolába járás remek gyakorlat tudatosságunk csiszolására, és ha a leckéket is spirituális szemszögből nézzük, megvilágosodáshoz is vezethetnek. A Wicca egyszersmind átsegíthet minket a nehéz időszakokon. Hogy eljuthassunk és ihassunk a béke, harmónia forrásából, először is meg kell értenünk, hogy a Wicca nem korlátozódik rituálékra, imára és mágiára. A Wicca nem csak vallás, a Wicca életmód. Ha mindennapi életünk részévé kívánjuk tenni a Wiccát, nincs más teendőnk, mint a Wicca-alapelvek gyakorlati alkalmazása. Az alábbi javaslatoktól esetleg teljesen eltérő értelmezéseid is lehetnek. Naponta legyen legalább öt perc "megszentelt időd". Ebben az öt percben gondolj egyszeruen a Wicca-szerepben betöltött helyedre, életedre, vagy foglalkozz olyan valamivel, ami közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban áll a wiccával. Tégy minden nap felajánlást az Úrnőnek és az Úrnak. Reggeli, esti meditáció, reggeli, esti ima vagy hálaadás, Wicca témájú kézműves munka, klasszikus, kortárs vagy pogány zenehallgatás, növényápolás, - ültetés, kertészkedés, önkéntes felajánlás, kikapcsolódás, naplóírás Wicca-fejlődésedről, kapcsolatteremtés hasonló szelleműekkel, meditáció, ráhangolódás kövekkel, új rituálék írása, új divinációs módszerek kikísérletezése, varázsfüvek gyűjtése, kert, parklátogatás, kommunikáció állatokkal, pogány tündérmesék olvasása, hallgatása, mesélése gyermekeidnek Az ÁRNYAK KÖNYVE alapján. E listát bővítheted, átértelmezheted magad - és mások - számára. Miközben észreveszed, hogy a wicca egyre jobban áthatja mindennapi életed, úgy aktivizálódik egyre több erőd a megszentelt idődben.

A wicca törvénye

A wicca törvényt hallgasd most, Hit és Szeretet hajtson. Élj és mást is élni hagyj, Szépen végy és szépen adj. Varázskört írj háromszor, A rontást így tartod távol. Varázsigét ha mondanál, Versbe szedve jobban jársz. Lágy tekintet, érintés, kevés szó, és figyelés. Növő holdnál tisztuljál, Rúnáiddal daloljál. Fogyó holdnál körbejárj, Fosztó rúnát daloljál. Ha az Úrnő új holdja jő, Kézcsókokkal köszöntsd őt.
Ha a hold a csúcsra ül, Szíved vágya teljesül. Északról fú erős szél, Zárd az ajtót, pihenjél. Délről jő most lágy szellő, Szerelem csókja érkező. Feltámad a nyugati szél, Kísértethad tánca kél.Ha a szél keletről fúj, Ünnepet várj, közel az új. Kilenc hasábot tűzre tégy, Gyorsan ég és lassan ég. Úrnőnk fája bodza, hát El ne égesd, átok vár. Ha a kerék megindul, Beltane-éjen tüzet gyújts. Ha a kerék elérte Yule-t, Köszöntsd tűzzel Egyszarvút. Ápolj növényt, bokrot, fát, Fogadd Úrnőnk áldását. Hol hullámzó vizet látsz, Dobj egy követ, igaz vár. Hol rád igaz szükség vár, Kapzsiságra ne hajts már, Bolonddal ne törődjél, Barátjának néznek még. Boldog ki jár, boldog ki megy, Arcod pirul, melegítsd szíved. Hármas-törvényt észben tarts, Három rosszat jó követ majd. Kinek a rosszból elég már, Kék csillag fénylik homlokán. Légy mindig hű szerető, Szeretőd mindig visszajő. Nyolc szóval teljes az Intelem: Sehol ne árts, s úgy tégy, mint szeretsz.

Miért szeretem? (wicca hitvallás)

- nincs dogma nincs fennhatóság nincsenek vallási vezetők
- nyitott toleráns minden más szellemi irányzattal
- nincs térítő szándéka nem tartja saját hitét egyedül igaz és üdvözítő hitnek
- nincsenek parancsolatai, szabályai - a wicca vezére "bensőből vezérel" egyetlen, legfőbb erkölcsi szabálya: "Tégy,amit akarsz, úgy, hogy ne árts senkinek".
- a két nem tökéletes egyenrangúsága Földanya élőlény, szeretjük, tiszteljük, vigyázunk rá, kíméljük temploma a természet legfőbb tevékenysége a gyógyítás (egyedi és globális) minden a természet része - tehát önmagában véve nincs "jó" és "rossz". Mágia is csak egyféle van: kérdés, kinek a kezébe kerül, hogyan alkalmazod, milyen célra.
- a wicca nem él a mágiával pusztító célra, mert hite szerint minden elkövetett tettünk háromszorosan száll vissza a fejünkre. célja az ősi erő újbóli birtokba vétele, az ősi tudás újraélesztése és alkalmazása.
Források: a mix az interneten található elektronikus adatok alapján lett összeválogatva

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 4.7   (3 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
5 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Arcolvasás

A jellem és a sors elemzése az ember arcvonásai alapján olyan ősi, hogy létrejöttének sem idejét, sem helyét nem tudjuk meghatározni - valószínőleg egyidős magával az emberrel. Az arcismeret már akkor ősrégi volt, amikor az ember először kezdett keresni útmutatásokat a csillagok állásában és a tenyér vonalaiban.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu